ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Walt Disney Company felvásárolt bizonyos 21st Century Fox vállalkozásokat, ideértve azokat is amelyek az alábbiakban leírt szolgáltatásokat nyújtják. A jelen szabályzat ezen tranzakcióra tekintettel került frissítésre.

Hatályos 2019. Marcius 20.

1. BEVEZETÉS

2. INFORMÁCIÓ GYŰJTÉSE

3. HASZNÁLAT ÉS MEGOSZTÁS

4. BIZTONSÁG

5. FELHASZNÁLÓI HOZZÁFÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS

6. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

7. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

8. ELÉRHETŐSÉGEINK

 

1. BEVEZETÉS

A Fox Networks Group Hungary Kft. ((1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) “FNG” vagy “mi”), mint adatkezelő biztosítani kívánja, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Öntől származó és Önre vonatkozó információkat. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a jelen weboldalon (a "Weboldal") keresztül gyűjtött információkkal kapcsolatos gyakorlatunkat mutatja be.

Leányvállalataink között vannak a The Walt Disney Family of Companies. A cég leányvállalatairól további információ kérhető itt: privacycontact@disney.com.

A www.foxplus.hu oldalon megtalálható Felhasználási Feltételeinkben meghatározottak szerint a jelen Weboldal általános közönségnek szól, és nem céloz meg kifejezetten gyermekeket, így a Weboldal tudatosan nem gyűjt 13. életévét be nem töltött gyermekekre vonatkozó információkat.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában a "személyes adat" olyan információt jelent, amely egy meghatározott személyt azonosít, például elérhetőségi adatokat, amely magába foglalja az Ön nevét, e-mail címét, IP címét, sütiket vagy az Ön fogyasztási preferenciáit.

A különálló Süti Szabályzatunk itt érhető el: www.foxplus.hu.

 

2. INFORMÁCIÓ GYŰJTÉSE

Az FNG és a szolgáltatást nyújtó partnereink az alábbi információkat gyűjtik Öntől és Önre vonatkozóan:

Aktivitási Információk. Amikor Ön felkeresi a jelen Weboldalt és azzal interakcióba lép, ezen látogatásokról bizonyos információkat gyűjtünk. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a Weboldalhoz történő csatlakozást, a szervereink az Ön számítógépére, eszközére és böngészőjére vonatkozó információkat fogadnak és mentenek el, amely adott esetben magába foglalhatja az Ön IP címét, böngészőjének típusát, és más szoftveres és hardveres információt. Amennyiben Ön a Weboldalt mobiltelefonról vagy más eszközről keresi fel, úgy gyűjtjük az ezen eszközhöz rendelt egyedi eszközazonosítót, a helymeghatározási adatokat, vagy az ezen eszközhöz kapcsolódó más tranzakciós információkat.

Sütik és más nyomkövető technológiák. További információkért kérjük, tekintse meg a Süti Szabályzatunkat, amely itt érhető el: to www.foxplus.hu.

 

3. HASZNÁLAT ÉS MEGOSZTÁS

Az Öntől és Önről gyűjtött információkat arra használjuk fel, hogy a Weboldal szolgáltatásait és funkcióit biztosítsuk az Ön részére, úgymint: a Weboldal szolgáltatásainak és funkcióinak mérése és fejlesztése; az Önnek a jelen Weboldal használatával kapcsolatos élményének javítása azáltal, hogy olyan tartalmat nyújtunk Önnek, amelyet Ön relevánsnak és érdekesnek talál; ügyféltámogatás biztosítása, valamint megkeresések megválaszolása. Ezekben az esetekben az adatkezelés szerződés teljesítése érdekében szükséges (2018. május 25. napjától kezdődően az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján). Amikor az Öntől és Önről gyűjtött információk alapján az Ön személyazonossága nem állapítható meg, az ilyen információkat bármilyen célból felhasználhatjuk vagy megoszthatjuk harmadik személyekkel.

Az Öntől és Önről gyűjtött információkat továbbá az alábbi célokból használhatjuk fel:

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az FNG szolgáltatást nyújtó partnerei, mint adatfeldolgozók számára, hogy támogassanak minket a Weboldal nyújtásában és kezelésében. Az FNG az Ön információit elérhetővé teheti egyes harmadik személy szolgáltatók, úgymint szerződéses partnerek, megbízottak vagy szponzorok számára, akik segítséget nyújtanak nekünk a Weboldal kezeléséhez és fenntartásához. Ilyen szolgáltatást nyújtó partner többek között:

• OVH LTD, New London House 6 London street LONDON EC3R 7LP Cégjegyzékszám 5519821 – Bejegyezve Anglia és Wales területén, Adószám GB 918 75 94 74; aki hoszting szolgáltatásokat nyújt a részünkre;

• Fox Networks Group España, S.L.U., Calle Orense 34-2ª Planta, 28020, Madrid, aki digitális és analitikai szolgáltatásokat nyújt a részünkre; valamint

• Fox Networks Group (UK) Limited, 10 Hammersmith Grove, London W6 7AP, aki digitális és analitikai szolgáltatásokat nyújt a részünkre.

Ezek a szolgáltatók a személyes információkat kizárólag abból a célból használják fel, hogy az Önnek és az FNG-nek nyújtott konkrét szolgáltatásokat biztosítsák.

Közös promóciók nyújtása céljából. Harmadik személyekkel együttműködésben közös promóciókat nyújthatunk ("Közös Promóciók"). Az ilyen Közös Promóciók a Weboldalon vagy a harmadik személy szolgáltatásán kerülhetnek lefolytatásra. Ezen jogviszonyok keretében az Ön által a Közös Promócióval összefüggésben megosztott információkat hozzáférhetővé tehetjük harmadik személy részére (feltéve, hogy ehhez Ön hozzájárult). Az Ön információinak a harmadik személy általi felhasználására e harmadik személy adatkezelési tájékoztatója irányadó.

Az FNG és mások jogainak védelme érdekében. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az FNG megoszthatja az Ön információit, ideértve az olyan eseteket, amikor az FNG alappal feltételezi, hogy az ilyen megosztás szükséges: (i) az FNG, az FNG Leányvállalatai, vagy ezek munkavállalói, megbízottai és szerződéses partnerei jogi igényei, magántitkai, biztonsága vagy tulajdona biztosítása, érvényesítése vagy védelme érdekében (ideértve a szerződéseink és felhasználási feltételeink érvényesítését); (ii) a Weboldal felhasználói vagy mások biztonsága és magánélete védelme érdekében; (iii) csalások elleni védelem vagy kockázatkezelési célok érdekében; (iv) jogszabályok vagy jogi kötelezéseknek való megfelelés érdekében; vagy (v) a társadalomtól vagy a kormányzati szervektől érkező megkeresések megválaszolása érdekében. Ezekben az esetekben az adatkezelés az FNG vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges (2018. május 25. napjától kezdődően az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján).

Egyesülés vagy eszközátruházás végrehajtása érdekében. Ha az FNG eladja az üzletének egészét vagy egy részét, vagy eladja vagy átruházza az eszközeit, vagy egyébként egyesülésben vesz részt, vagy ha az eszközei összessége vagy meghatározó része átruházásra kerül, az FNG ezen tranzakció részeként továbbíthatja az Ön információit a tranzakcióban részt vevő harmadik személy(ek) részére. Ezekben az esetekben az adatkezelés az FNG vagy harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges (2018. május 25. napjától kezdődően az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján).

 

4. BIZTONSÁG

AZ FNG megfelelő adminisztratív, technikai, személyzeti és fizikai intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy védelmezze a birtokában lévő információkat az adatvesztéssel, adatlopással és a jogellenes felhasználással, közzététellel vagy módosítással szemben.

 

5. FELHASZNÁLÓI HOZZÁFÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS

Egyes országokban Önnek meghatározott jogai vannak ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat kezelünk Önről. Tovább információért kérjük, írjunk nekünk egy e-mailt a foxtvhu.info@fox.com e-mail címre, vagy írjon nekünk levelet a Molnár Zita FNG Hungary 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. postacímre.

 

6. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az Ön Jogai (2018. május 25. napját megelőzően):

Az irányadó jogszabályok alapján Ön, mint érintett jogosult többek között tájékoztatást kérni az adatai kezeléséről, kérni az adatai helyesbítését, kérni az adatai zárolását vagy megjelölését, kérni az adatai törlését, valamint tiltakozni az adatkezelés ellen.

(i) Önt megilleti a tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére, mi, mint felelős adatkezelő tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, erre irányuló kérelem esetén írásban adjuk meg. E tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be részünkre. Egyéb esetekben költségtérítést állapíthatunk meg.

(ii) Önt megilleti az adatai helyesbítésének joga:

Helyesbítjük a személyes adatokat, ha az adatok nem egyeznek az Ön által megadott helyes személyes adatokkal.

(iii) Ön kérheti a személyes adatok zárolását és megjelölését:

Ön jogosult kérni a személyes adatai zárolását vagy megjelölését. Zároljuk a személyes adatokat, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárta. Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatokat, ha Ön vitatja azok helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adatok helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

(iv) Önnek joga van az adatai törléséhez:

Töröljük a személyes adatokat, ha azok kezelése jogellenes, ha azt az érintett kéri, ha a kezelt adatok hiányosak vagy tévesek - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

(v) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll rendelkezésünkre. Amennyiben az adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. Az Önt érintő, más személy által benyújtott helyesbítés, zárolás, megjelölés vagy törlés iránti kérelemről tájékoztatjuk Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot továbbítottuk, kivéve, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét az értesítés mellőzése nem sérti.

(vi)  Önt megilleti a tiltakozás joga:

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen a jogszabályokban meghatározott egyes esetekben, vagy amennyiben az adatkezelés vagy adattovábbítás kizárólag jogi kötelezettségeink teljesítése, vagy az adatkezelő, az adattovábbítás címzettje valamint egyéb harmadik személy jogos érdekeink érvényesítése érdekében szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Az utóbbi esetben a törlés iránti kérelmének a jogi kötelezettségeink teljesítését követően teszünk eleget. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha megállapítjuk a tiltakozás megalapozottságát, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Ön a jogait úgy gyakorolhatja, hogy közvetlen kapcsolatot vesz fel velünk. Ezzel összefüggésben megkérhetjük Önt arra, hogy igazolja a személyazonosságát.

(vii) A sérelmet szenvedett fél sérelemdíjra és kártérítésre jogosult:

A jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonsági követelmények megsértésével összefüggésben okozott károkat megtérítjük. A személyiségi jogok megsértése esetén a sérelmet szenvedett fél a Ptk. 2:52. §-a alapján sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő felelős az adatfeldolgozó által az érintettnek okozott károkért. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Az Ön Jogai (2018. május 25. napját követően):

Az rányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (i) a személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti jogosultságai az irányadó nemzeti adatvédelmi jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt.

(i) Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii) Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes a töröljük.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v) Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi) Tiltakozáshoz való jog és az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogok

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotás céljából történő adatkezeléseket, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait.

Továbbá amennyiben az Ön személyes adatait direkt marketing célokból kezeljük, úgy Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatai ilyen marketing célokból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotás céljából történő adatkezeléseket is, amennyiben az az ilyen direkt marketing tevékenységhez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból.

Bizonyos esetekben továbbá automatizált döntéshozatal esetén Ön jogosult emberi beavatkozást igényelni, kifejteni a saját álláspontját, illetve a döntést megtámadni.

Az Ön Jogorvoslati Lehetőségei

Ön továbbá jogosult panasszal élni az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Ha Ön feltételezi, hogy jogait megsértették, úgy Ön vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy pedig bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben, ahol Ön szintén követelheti személyes adatai jogellenes kezelésből, vagy pedig az adatvédelem biztonsági követelménye megszegéséből eredően keletkezett károk megtérítését. Amennyiben Ön Magyarországon tartózkodik, úgy ezúton tájékoztatjuk, hogy peres eljárás az érintett magyarországi lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékességgel rendelkező bíróság előtt is megindítható.

 

7. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása. Az FNG jogosult módosítani a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Kérjük, tekintse meg az Adatkezelési Tájékoztató elején található Hatálybalépési Dátumot, hogy megállapítsa, hogy a tájékoztatót mikor módosították utoljára. Az Adatkezelési Tájékoztató bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor a módosított Adatkezelési Tájékoztatót kihelyezzük a Weboldalra.

Hivatkozott szolgáltatások. A jelen Weboldal olyan oldalakhoz kapcsolódhat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek, és amelyek ezen harmadik személyek által fejlesztett és üzemeltetett hirdetéseket tartalmaznak vagy ilyen tartalmat, funkcionalitást, játékokat, hírleveleket vagy alkalmazásokat nyújtanak. Az FNG nem felelős az ilyen társaságok adatkezelési gyakorlatáért, és ha Ön elhagyja a jelen Weboldalt, úgy javasoljuk, hogy tekintse át az ezen más szolgáltatásokra irányadó adatkezelési tájékoztatót.

Adatkezelés időtartama. Az Ön adatait 12 hónapig őrizzük meg, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb tárolási időtartamot enged meg vagy ír elő.

Szenzitív Információ. Kérjük, hogy a Weboldalon vagy azon keresztül, vagy más módon ne küldjön nekünk, és ne tegyen közzé szenzitív személyes információkat (azaz társadalombiztosítási azonosító jeleket, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségügyi állapotra, büntetett előéletre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információkat).

 

8. ELÉRHETŐSÉGEINK

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összefüggésben bármilyen kérdése merülne fel, vagy ha gyakorolni szeretné a jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi módokon:

E-mail: foxtvhu.info@fox.com

Postai levél: Molnár Zita FNG Hungary 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.